Our Pillars
 
 


Prof. Mohammad Rizwan N. Shaikh
I/C PRINCIPAL


Prof. (Mrs) Vaishali P. Rawal
Lecturer


Prof. Harshvardhan B. Mishal
Lecturer


Prof. Latesh P. Patil
Lecturer
 


Prof. Amol V. Kotkar
Lecturer