Department of Mechanical Engineering


  List of Toppers - UG  

Name of Topper Passout Year Percentage
LOHAR BHUSHAN GOPALDAS 2017-18 77.53%
RAJPUT KRUSHNA ANILSINGH 2016-17 78.53%
BADHE SANDIP BALASAHEB 2015-16 78.67%
GANGURDE KIRTI SURESH 2014-15 76.80%
WALAVE AKSHAY SATENDRAKUMAR 2013-14 72.20%
BAVISKAR DEEPAK KESHAV 2012-13 79.10%
BORA PRANAV NAVIN 2011-12 80%
VIKRAM KUMAR SINGH 2010-11 77%


  List of Toppers - PG  

Name of Topper Passout Year CGPA
DEOSANT PRANAV VIJAY 2014-15 8.20
NIRGUDE SHARAD KISAN 2015-16 7.99